Make your own free website on Tripod.com
50 Mod Kif Ghandek Thobb
b'xejn

50 Mod kif tista' Thobb


.1) Ghanqu lil xulxin
.2) Ikteb xi nota jew ittra ta' mhabba
.3) Cempel fuq ix-xoghol biex tghid 'hello'
.4) Ghid xi cajta tajba biex tferrahha/tferrhu
.5) Ikkarezzah/a, il-fsied kulhadd ihobbu
.6) Morru passiggata flimkien
.7) Ammetti meta tizbalja
.8) Ghidilha/Ghidlu: "Inhobbok"
.9) Isimghu/Ismaghha j/titkellem fuq l-affarjiet li j/thobb
.10) Kun ta' min jafdak
.11) Minflok tgerger jew teqred, ghid x'tippreferi jew x'tixtieq taghmel
.12) Hares lejh/a meta tkunu deq tiddiskutu, hadd ma jiehu gost ikun injorat
.13) Ibghat il-fjuri
.14) Kun generuz/a fil-kumplimenti
.15) Kun lest/a li toffri l-ghajnuna
.16) Kun lest/a li titlob l-ghajnuna
.17) Avza meta tkun ser tasal tard
.18) Ohorgu wahedkom, minghajr it-tfal jew il-hbieb
.19) Tkellmu fuq is-sesswalità taghkom u fuq il-mumenti ntimi ta' bejnietkom
.20) Morru 'shopping' flimkien
.21) Organizza xi harga specjali b'sorpriza
.22) Aghmel xi haga li hu.hi j/tixtieq j/taghmel
.23) Isma' b'mohhok u b'qalbek, mhux b'widnejk biss
.24) Ippjana xi ikla romantika
.25) Araw ir-ritratti antiki flimkien
.26) Zommu jden xulxin
.27) Ahdmu fuq xi progett jew attività Flimkien
.28) Gorr ir-ritratt taghha/tieghu fil-kartiera
.29) Aghtih/a bewsa
.30) Tbissem aktar meta thares lejh/a
.31) Morru xi dawra bir-rota
.32) Kun originali u kreativ/a fir-rigali tieghek
.33) Ippjanaw xi piknik flimkien
.34) Aqraw xi haga flimkien fuq kif tista' tkabbar u ssebbah ir-relazzjoni
.35) Qabel tinterrompi dak li jkun qed taghmel, staqsih/a jekk ghandux/ghandhiex ftit hin ghalik
.36) Ibghat xi kartolina, m'hemmx ghalfejn tistenna l-birthday jew l-anniversarju
.37) Itlob 'l Alla ghall-"Partner" tieghek
.38) Ghidlu/ghidilha li tlabt ghalih/a
.39) Staqsih/a kif qed ihossu/thossha
.40) Hallih/a tkun j/taf meta thossok kburi bih/a
.41) Itlob l-opinjoni taghha/tieghu
.42) Araw ix-xemx niezla flimkien, jew morru araw xi veduti sabiha
.43) Ilaghbu xi loghba flimkien
.44) Hu xi gurnata "off" mix-xoghol biex tghadduha flimkien
.45) Morru araw xi film li j/tkun ghazel hu/hi
.46) Tkellem u ddiskutu fuq il-futur taghkom
.47) Staqsih/a jekk tistax taghmel xi haga meta j/tkun imdejqa/imdejjaq, minghajr ma tkun fitt/a
.48) Tkellem fuq il-holm taghkom
.49) Kabbar ritratt ta' xi post specjali li zortu flimkien u ghogobkom
.50) Tkellem fuq l-affarijiet li thobbu f'xulxin
b'xejn

.51) Qis li f'hajtek taghti mportanza lilha/lilu aktar milli taghti lilek innifsek
Click here to send me an e-mail

yosxik@vol.net.mt


Copyright© 1997 Yosef Scicluna
Most recent revision Wednesday, November 21, 2001