Make your own free website on Tripod.com

FastCounter by bCentral

Ruzarju Imqaddes

Alla taghna isma' t-talb taghna, ehles ghinna u ieqaf maghna.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa ghal dejjem ta' dejjem.
Amen.

Marija Santissima, urina li inti Ommna: Ghalik jisma t-talb taghna: Gesu twieled ghalina, ried ikun ibnek bhalna.

O Gesu tieghi, ahfrilna dnubietna, ehlisna min-nar ta' l-infern; Hu l-gennal-erwieh kollha, l-aktar dawk li ghandhom bzonn tal-hniena tiegheK.

(Ghazel il-gurnata tal lum)

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa ghal dejjem ta' dejjem.
Amen.

Salve Regina
Sliema ghalik, Sultana, omm tal-hniena, hajja, hlewwa u tama taghna, sliem ghalik, lilek inghajtu, ghaliex ahna tturufnati wlied Eva, lilek nitniehdu, ahna li nibku u nolfqu f'dawn il-wied tad-dmugh. Ejja, mela, avukata taghna, dawwar lejna dawk l-ghajnejn tieghek tal hniena.
Urina, wara dan it-turufnament lil Gesu' frott imbierek tal-guf tieghek, o hanina, o pija, o helwa Vergni Marija.
(Itlob ghalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jisthoqqilna dak li weghidna Kristu)

Skond il-fehma tal-Papa

Missierna li inti fis smewwiet, jidtqaddes ismek, tigi saltnatek, ikun dak li trid int, kif fis-sema hekda fl-art.
Hobzna ta' kuljum aghtina llum, ahfrilna dnubietna bhal ma nahfru lil min hu hati ghalina, la ddahhalniex fit-tigrib izda ehlisna mid-deni.
AMEN.

Sliema u Qaddisa
Sliema ghalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej mieghek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-guf tieghek Gesu'.
Qaddisa Marija, Omm Alla, Itlob ghalina midinbin, issa, u fis-siegha tal-mewt taghna,
AMEN.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa ghal dejjem ta' dejjem.
Amen.

Ghall-Erwieh tal-Purgatorju:

Missierna li inti fis smewwiet, jidtqaddes ismek, tigi saltnatek, ikun dak li trid int, kif fis-sema hekda fl-art.
Hobzna ta' kuljum aghtina llum, ahfrilna dnubietna bhal ma nahfru lil min hu hati ghalina, la ddahhalniex fit-tigrib izda ehlisna mid-deni.
AMEN.

Sliema u Qaddisa
Sliema ghalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej mieghek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-guf tieghek Gesu'.
Qaddisa Marija, Omm Alla, Itlob ghalina midinbin, issa, u fis-siegha tal-mewt taghna,
AMEN.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa ghal dejjem ta' dejjem.
Amen.

Litanija Tal-Madonna

Mulej, Hniena,............................
Mulej, Hniena
Kristu, Hniena............................
Kristu, Hniena
Mulej, Hniena,............................
Mulej, Hniena
Kristu, ismaghna,.........................
Kristu, ismaghna
Kristu ilqa' t-talb taghna,...............
Kristu ilqa' t-talb taghna
Missier Etern Alla,.......................
Henn ghalina
Iben Alla li fdejt id-dinja,..............
Henn ghalina
Spirtu Mqaddes Alla,......................
Henn ghalina
Trinita' Mqaddsa Alla wiehed,.............
Henn ghalina
Imqaddsa Marija,..........................
Itlob ghalina
Imqaddsa Omm Alla,........................
Itlob ghalina
Imqaddsa xebba tax-xbejbiet,..............
Itlob ghalina
Omm ta' Kristu,...........................
Itlob ghalina
Omm il-Knisja,............................
Itlob ghalina
Omm tal-grazzja t'Alla,...................
Itlob ghalina
Omm l-izjed safja,........................
Itlob ghalina
Omm l-izjed nadifa,.......................
Itlob ghalina
Omm u xebba,..............................
Itlob ghalina
Omm bla tebgha,...........................
Itlob ghalina
Omm li tisthoqq l-imhabba,................Itlob ghalina
Omm ta' l-ghageb,.........................
Itlob ghalina
Omm tal-parir it-tajjeb,..................
Itlob ghalina
Omm ta' min halaqna,......................
Itlob ghalina
Omm ta' min salvana,......................
Itlob ghalina
Xebba kollok ghaqal,......................Itlob ghalina
Xebba li tisthoqq kull qima,..............
Itlob ghalina
Xebba li tisthoqq kull fohrija,...........
Itlob ghalina
Xebba kollok setgha,......................
Itlob ghalina
Xebba kollok hniena,......................
Itlob ghalina
Xebba dejjem marbuta ma' Alla,............
Itlob ghalina
Mera tal-qdusija,.........................
Itlob ghalina
Tron ta' l-gherf,.........................
Itlob ghalina
Bidu tal-ferh taghna,.....................
Itlob ghalina
Ghamara ta' l-Isprtu s-Santu,.............
Itlob ghalina
Ghamara ta' kull grazzja,.................
Itlob ghalina
Ghamara ta' kull tjieba,..................
Itlob ghalina
Warda mistika,............................
Itlob ghalina
Torri ta' David,..........................
Itlob ghalina
Torri ta' l-avorju,.......................
Itlob ghalina
Dar tad-deheb,............................
Itlob ghalina
Arka tar-Rabta l-Gdida,...................
Itlob ghalina
Bieb tas-sema,............................
Itlob ghalina
Kewkba ta' fil-ghodu,.....................
Itlob ghalina
Sahha tal-morda,..........................
Itlob ghalina
Kenn tal-midinbin,........................
Itlob ghalina
Farag ta' l-imnikktin,....................
Itlob ghalina
Ghajnuna ta' l-insara,....................
Itlob ghalina
Sultana ta' l-Angli,......................
Itlob ghalina
Sultana tal-Patrijarki,...................
Itlob ghalina
Sultana tal-Profeti,......................
Itlob ghalina
Sultana ta' l-Appostli,...................
Itlob ghalina
Sultana tal-Martri,.......................Itlob ghalina
Sultana tal-Konfessuri,...................Itlob ghalina
Sultana tal-Vergni,.......................
Itlob ghalina
Sultana tal-Qaddidin kollha,..............
Itlob ghalina
Sultana mnissla minghajr l-ewwel tebgha,..Itlob ghalina
Sultana mtellgha s-sema,..................
Itlob ghalina
Sultana tar-Ruzarju Mqaddes,..............
Itlob ghalina
Sultana tal-Familja,......................
Itlob ghalina
Sultana tal-Paci,.........................
Itlob ghalina
Haruf t'Alla li tnehhi d-dnubiet tad-dinja,.............
Ahfrilna, nitolbuk, Mulej
Haruf t'Alla li tnehhi d-dnubiet tad-dinja,.............
Ismaghna, nitolbuk, Mulej
Haruf t'Alla li tnehhi d-dnubiet tad-dinja,.............
Henn ghalina.

Nitolbu
O Alla, int li ridt, mat-thabbira ta' l-Anglu, l-Iben tieghek isir bniedem fil- guf tal-Vergni Mqaddsa Marija, aghtina, nitolbuk, lilna li nistqarruha Omm Alla, li nkiunu meghjuna mit-talb taghha. Bl-istess Kristu Sidna.
Amen.
Back (Lura)

Copyright © 2000 Yosef Scicluna